مشخصات و قیمت لوازم جانبی خودرو تارا

کد کالا : ۶۹۵۵

۹۸۵/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۶۹۷۴

۱/۴۸۸/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۶۹۶۳

۸۲۵/۵۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۶۹۹۰

۷۸۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۶۹۹۴

۳/۱۲۰/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۷۴۱۱

۴/۰۹۵/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۶۹۷۳

تمام شد.

کد کالا : ۷۳۹۸

۳/۱۲۰/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۸۱۲۹

۴/۰۹۵/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۶۹۵۹

۸۶۷/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۶۹۶۸

تمام شد.

کد کالا : ۶۹۶۰

تمام شد.

کد کالا : ۶۹۹۷

تمام شد.

کد کالا : ۴۶۲۳

۹۸۵/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۷۷۰۴

۳۹۵/۰۰۰ ۱۵ %

۳۳۵/۷۵۰ تومان

کد کالا : ۶۹۶۵

۷۳۵/۰۰۰ ۱۰ %

۶۶۱/۵۰۰ تومان

کد کالا : ۶۹۸۹

۵۹۸/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۷۹۲۱

تمام شد.

کد کالا : ۶۹۶۹

۳/۴۵۰/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۶۹۶۱

تمام شد.

کد کالا : ۶۹۶۷

تمام شد.

کد کالا : ۶۹۹۹

تمام شد.

کد کالا : ۶۹۷۲

۴۲۶/۵۰۰ تومان

کد کالا : ۲۸۶۶

۳۷۰/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۶۹۶۶

۲/۹۶۵/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۶۹۹۸

تمام شد.

کد کالا : ۱۲۱۴

۹۹۰/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۱۲۱۵

۷۳۰/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۶۹۵۷

تمام شد.

کد کالا : ۱۰۰۹۷

۴۷۸/۰۰۰ ۱۱ %

۴۲۵/۴۲۰ تومان

کد کالا : ۱۰۱۵۱

۳۹۸/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۶۹۸۵

۱/۹۸۵/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۶۹۶۴

۱/۰۹۵/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۶۹۸۶

۲/۰۵۰/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۶۹۷۱

۱/۷۵۵/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۶۹۸۴

تمام شد.

کد کالا : ۶۹۷۰

تمام شد.

کد کالا : ۶۹۸۲

۳۹۰/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۶۹۷۶

تمام شد.

کد کالا : ۶۹۶۲

تمام شد.

کد کالا : ۴۶۲۱

تمام شد.

کد کالا : ۱۶۴۳

۲۸۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۲۷۶۵

۱۸۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۸۳۸۶

۳۸۹/۵۰۰ تومان

کد کالا : ۷۸۲۰

۲/۶۸۰/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۲۷۸۹

۱/۷۴۰/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۲۷۹۰

۲/۸۹۰/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۲۷۹۱

تمام شد.

کد کالا : ۲۷۹۲

تمام شد.

کد کالا : ۹۳۸۳

۱۸۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۲۷۵۴

۱۵۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۲۷۵۵

۱۵۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۲۷۵۷

۱۵۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۲۷۵۸

۱۵۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۲۷۶۱

۱۵۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۱۳۶۵

۸۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۲۶۶۰

۵۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۰۲۲۲

۶۸۰/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۶۹۹۱

۲/۱۸۵/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۶۹۷۵

۶۸۸/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۷۸۱۶

۳/۵۸۵/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۴۷۰۳

۲۵۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۰۱۷۹

۱۱۰/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۴۸۱۷

۵۹/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۴۸۱۸

۹۸/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۴۸۱۹

۸۸/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۲۷۶۶

تمام شد.

کد کالا : ۲۸۸۳

تمام شد.

کد کالا : ۱۰۳۰۵

۴۹۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۴۷۰۲

تمام شد.

کد کالا : ۱۹۵۲

۲۷۰/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۱۹۵۴

تمام شد.

کد کالا : ۴۶۱۸

تمام شد.

کد کالا : ۶۹۵۴

تمام شد.

کد کالا : ۱۰۳۱۴

۲/۱۳۵/۰۰۰ ۷ %

۱/۹۸۵/۵۵۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۱۰۳۱۵

تمام شد.

کد کالا : ۷۸۲۱

۲۳۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۶۳۱۸

۲۲۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۶۳۲۸

تمام شد.

کد کالا : ۴۷۹۹

تمام شد.

کد کالا : ۱۰۴۳۳

۱۱۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۱۲۱۸

۱۸۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۲۷۶۸

۳۹۰/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۴۵۷۸

۳۹۵/۰۰۰ ۱۲ %

۳۴۷/۶۰۰ تومان

کد کالا : ۴۵۷۹

۴۹۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۴۵۸۰

۸۹۵/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۴۵۸۱

۶۹۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۴۵۸۲

۵۸۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۴۶۰۴

۲۹۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۴۶۰۵

تمام شد.

کد کالا : ۴۶۰۶

تمام شد.

کد کالا : ۲۸۲۴

۲۶۸/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۴۶۱۷

۱۷۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۳۳۳۹

۱۳۴/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۸۰۳۲

۲۴۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۲۶۶۲

۱۴۰/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۸۸۱۷

۸۹۵/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۱۱۵۵

۲۲۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۰۱۷۴

۱۸۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۱۰۴۳۹

۱/۱۵۰/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۴۵۸۳

تمام شد.

کد کالا : ۰۲۴۱

۲۷۹/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۸۶۹۳

۴۹۰/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۲۸۶۳

۱۱۳/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۲۸۶۴

۷۸/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۲۷۶۹

۱۱۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۴۵۸۴

۱۳۰/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۷۵۱۷

۱/۳۸۰/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۵۲۱۶

۲۳۸/۵۰۰ تومان

کد کالا : ۴۷۹۷

۱۴۸/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۶۹۷۹

تمام شد.

کد کالا : ۶۹۹۲

۱۵۹/۵۰۰ تومان

کد کالا : ۴۵۲۹

۱۴۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۴۵۳۰

۱۴۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۴۵۳۱

۱۴۵/۰۰۰ تومان

کد کالا : ۰۲۴۰

۲۹۸/۰۰۰ ۳۵ %

۱۹۳/۷۰۰ تومان

کد کالا : ۷۳۰۹

۱۷۸/۵۰۰ تومان

کد کالا : ۶۹۸۰

۱/۴۸۵/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۶۹۸۸

۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

کد کالا : ۷۳۹۹

۳/۲۵۰/۰۰۰ تومان

ارسال رایگان

بررسی اجمالی لوازم جانبی خودرو تارا:

چارچرخ کالا با ارائه سه مدل کفپوش (کفی زیرپایی) مناسب خودرو تارا شامل کفپوش پنج بعدی و سه بعدی و کفپایی لاتکس ، ژله ای و کفپوش موکت که باعث عدم سرایت آب به کفی موکت فابریک یا اصلی و نظافت آسانتر خودرو میگردد تنوع قابل قبول و مناسب با هر سلیقه ای را فراهم نموده است. از دیگر محصولات موجود در فروشگاه اینترنتی چارچرخ کالا چادر ماشین تارا می باشد که در سه نوع مختلف با کارایی بالا و سازگاری با شرایط آب و هوایی مختلف می باشد. چادر چهارفصل مناسب برای خودروهایی که در فضای باز میباشد و طبیعتا بیشتر در معرض آفتاب و گرما هستند و چادر پشت پنبه ای برند یونیک که با داشتن لایه پشت نمدی همانند یک پتوی نرم از بدنه خودرو شما محافظت مینماید ، در آخر چادر شمعی سیلور سبک که بلحاظ وزن کمتر نسبت به دو مدل قبلی از قیمت مناسبتری برخوردار میباشد. از دیگر لوازم موجود در چارچرخ کالا میتوان به لوازم ایمنی خودرو همانند قفل رینگ چرخ و قفل فرمان تارا و قفل زاپاس بند اشاره کرد. البته کالاها و محصولات مناسب خودرو تارا به همین چند مورد ختم نمیشود. کفپوش صندوق عقب ، محافظ رینگ ، روکش صندلی چرمی و پارچه ای ، زنجیر چرخ تارا با تنوع ژله ای و کمربندی، باربند و دوچرخه بند صندوقی خودرو تارا با تنوع بالای کیفیت و قیمت ، خرید لوازم جانبی اتومبیل را برای شما راحتتر مینماید و شما میتوانید تمامی لوازم مورد نیاز ماشین خود را در یک سبد خرید نمایید.