لیست قیمت روشنایی و برقی خودرو کیا سراتو سایپا (سراتو ۲۰۰۰)